Heilig Avondmaal

Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt gewoonlijk viermaal per jaar bediend, eenmaal per kwartaal, in een morgendienst.

Voorbereiding

Aan de Avondmaalszondag gaat een week van voorbereiding vooraf, waarin ieder lid van de gemeente wordt opgeroepen zichzelf te onderzoeken op het punt van het ware geloof. Deze week van voorbereiding begint met een voorbereidingsdienst op de zondagmorgen voorafgaand aan die waarop het Heilig Avondmaal zal worden bediend.

Censura Morum

In de week van voorbereiding wordt ook ‘Censura Morum’ gehouden in de Kleine zaal van Rehoboth. Censura Morum is een zitting van (een deel van) de kerkenraad, waarop gesproken wordt over de betekenis van het Heilig Avondmaal en onderzocht wordt of er geen redenen zijn die een goede viering ervan in de weg staan. Er is dan ook gelegenheid voor Iidmaten van de gemeente om eventuele bezwaren tegen belijdenis en levenswandel van avondmaalgangers persoonlijk in te dienen, waarna de kerkenraad zich beraadt over die bezwaren. Ook eventuele andere problemen rondom het Heilig Avondmaal kunnen daar aan de orde worden gesteld.

Bezinningsmoment

Na afloop van het Censura Morum is er in Rehoboth of in de kerk een bezinningsmoment onder leiding van de predikant. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Er wordt met elkaar nagedacht en gesproken over het Heilig Avondmaal. Daarnaast wordt er gebeden en gezongen en is er gelegenheid om vragen te stellen rondom de Avondmaalsgang.

Gast-deelname

Belijdende leden die behoren tot een andere gemeente en in onze kerk als gast aan het Heilig Avondmaal wensen deel te nemen, dienen hiertoe vooraf toestemming te vragen aan de kerkenraad van onze gemeente.

Dankzegging

De Avondmaalszondag wordt besloten met een dienst van dankzegging en nabetrachting in de avond.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping