ANBI

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Goudswaard is aangemerkt als een ANBI-instelling.

Staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

Het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Goudswaard is aangemerkt als een ANBI-instelling, RSIN nr. 8241.02.034.

Live meeluisteren
Liturgie
Kerkdienst gemist
YouTube kanaal
Preekrooster