King Comments Bijbel uitleg

Mentorcatechese 16+

1e Avond 27-09-2021 

1. 1e Avond 27-09-2021 power-point presentatie

2. 1e Avond 27-09-2021 Statenvertaling uitleg Jesaja 55 1 t/m 7 in pdf 

3. 1e Avond 27-09-2021 Bijbel met uitleg Jes 55 1 t/m 7 in pdf

4. Breugempreek vm 26-09-2021 Samenvatting 

2e Avond 04-10-2021

1. Thema 8.1 Noodzaak van Just readit (Ik kan je niet uitstaan!)

1b. Noodzaak ABCvanhetgeloof video

2. Powerpoint 2e avond 

3. Verwerkingsvragen 2e avond

4. Mediatie uit Klopper 4e kwartaal 2021

5. Foto Luuk in de branding

6. Foto Jonathan licht donker – donker licht 

3e Avond 11-10-2021

1. Thema 8.2 Verzoening  (Hoe kan ik het goedmaken?)

1b. Powerpoint Presentatie

Video vertoond, gezamelijk van Habila

1c. Verwerkingsvragen

2. Ds.Post foto facebook

3. 1 Petrus 2 vers 23 Commentaar uitleg NW-testament 

4. Bijbel in gewone taal 1 Petrus 2 vers 23 

5. Romeinen 12 A

6. Romeinen 12 B 

Vanuit Efeze 4 vers 32, verder tekst met tekst vergeleken. Zoals Mattheus 6 : 14 – Markus 11: 25 – Kolossen 3 : 13 – Galaten 2 : 2

Christus voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren.

9. Koeienletters artikel ND 

4e Avond 25-10-2021

1, Thema 8,3 Genade (Waar heb ik het aan verdiend?)

1b. Powerpoint presentatie

1c. Verwerkingsvragen

1d. Ds.P.Klblsm

1e. Ds.Bddng Sr

 • Smartphone – werk – of U Heere
 • in het gemoed
 • 1. verlangen – 2. inhoud(Ja!!!, IK heb u) 3. trekking
 • Woord v God moet je raken bij Bijbel open doen
 • Het maak je klein – nederig – ootmoedig
 • trekking Woord of vrienden
 • Tollenaar – volg Mij
 • Rijke jongeling – verloop alles wat je heb, volg Mij

2. ABC / Genade video

3. Video over de “Witte zakdoek”.

5e Avond 8-11-2021

 1. Thema Verzoend (Ik wil het graag goedmaken…)
 2. Powerpoint Presentatie
 3. Verwerkingsvragen
 4. Uitleg CNT Mattheüs Verwerkingsvragen
 5. Les 1 t/m 5 in preekvorm Kand.C.J.Rijsdijk 07-11-2021 18:00 uur
 6. Notities in klad Preek v Ds Budding jr 31-10-2021 om te bespreken op catechese
 7. Om in gesprek te gaan tijdens catechese
 8. Ds.P.Kleinbloesem voor gesprek exact uitgeschreven preek in ontwikkeling
Les 1 t/m 5 in preekvorm Kand.C.J.Rijsdijk 07-11-2021 18:00 uur

15-11-2021 Les 6

1. Power point Presentatie 9.1 Houvast Christelijke Troost

1b. Les 9.1 uit just reader Thema; Houvast

1c. Video uit Les 9.1 van just reader

2. Verwerkingsvragen Les 9.1

3. Bijbel uitleggingen Johannes 6 : 67 – 71

4. CNT uitleggingen Johannes 6 : 67 – 71

5. RD-artikel bespreken

22-11-2021 Les 7

 1. Les 9.2 uit just reader Thema: Twijvel
 2. Presentatie Les 7 22-11-2021
 3. Verwerkingvragen Les 7 22-11-2021
 4. Inhoudelijk uitleg verwerkingsvragen Mattheus 24 : 36 t/m 51
 5. Artikel ND Habakuk
 6. Romeinen 8 : 18 CNT
 7. Romeinen 8 : 18 John Stott
 8. Romeinen 8 : 18 Tim Keller
 9. Romeinen 7 : 21 – 25 John Stott
 10. Naar aanleiding Ds.Goudriaan Exodus 32 : 9/11 – Dat is, wrevelmoedig, stout, ongebonden, dat zijn nek onder de wetten en wil des Heeren niet buigen wil, Het is een gelijkenis genomen van de beesten, die hun halzen zo hard en stijf houden, dat zij dezelve niet willen buigen naar het believen desgenen die hun juk opleggen of hen met den toom regenen wil

29-11-2021 Les 8

 1. Les 9.3 Zwakheid uit just reader
 2. Presentatie Les 8
 3. Video Presentatie Les 8

06-12-2021 Les 9

 1. Les 9.4 Voorzienigheid uit just reader
 2. Presentatie Les 9
 3. Verwerkinsvragen Les 9
 4. Uitleg CNT Mattheüs 10 : 28 tm 33

13-12-2021 Les 10 Vrij thema

 1. Video
 2. Presentatie Les 10
 3. Bijbelstudie Les 10
 4. Leessleutels Les 10
 5. https://www.youtube.com/watch?v=sVTC_9eh_mE
 6. https://www.youtube.com/watch?v=VtL1lInykMY

19-12-2021 vm Ds. M. van Kooten – Tempel vd Heilige Geest – Tempel vd duivel Zacharia 6 : 9-15

19-12-2021 nm Ds. K. Hak – preek over fotoboek geslachtsregister – Mattheus 1 : 1-17

24-12-2021 Van de schoonheid en de troost

24-12-2021 Kerstnachtdienst om te bespreken op mentorcatechese

25-12-2021 vm Ds. C. Budding – preek – overlegging in ons hart – Lukas 2 : 15-17)
Thema: “Het woord gehoord, gezien én verteld door een herder. Wie brengt het verder?”

26-12-2021 vm Ds. C. Budding – preek – aangenomen – veelkleurigheid bij opgaan zon, zwart-grijs-kleurig – Johannes 1 : 11
Thema: “Een aangrijpend kerstfeest!”

NRC artikel – Geld en status, maar de ziel niet gevoed – Hoe kan het dat ik alles bereikte wat ik altijd wilde, en mij diep van binnen toch leeg voel?

Artikel uit ND krant v 31-12-2021 als gesprekartikel “vastgeklampt”

Artikel ND krant 31-12-2021 “waarden” artikel met oud minister Pronk

Artikel ND krant 31-12-2021 “goede moed”

31-12-2021 Ds.C.Budding Oudejaarsdienst Boete en berouw

01-01-2022 Ds.C.Budding

02-01-2022 Ds.C.Budding horen – opendoen – kastijding uit liefde

Uitleg CNT Openbaring 3 : 20

02-01-2022 Ds.P.Kleinbloesem Ps 146 – Lukas 10 barmhartige samaritaan – Hebreeen 4 : 14-16 – kastijding – verzoeking – vorming

Leswijzer Thema 10 Geloof

Les 10.1 Geloof

Presentatie Les 10.1

Verwerkingvragen Les 10.1

Les 10.2 Geloven

Presentatie Les 10.2

Verwerkingsvragen Les 10.2

Les 10.3 Geloofs(on)zekerheid

Presentatie Les 10.3

Verwerkingsvragen Les 10.3

23-01-2022 Preek Ds Budding Parel notities

Vanuit Job 28 vers 28 verwijzing naar Deut 29 vers 29

Uitleg: Mozes, van vele grote ook toekomende dingen gesproken hebbende, en nog zullen spreken, bedwingt in dit vers de curieusheid en nieuwsgierigheid van wijders te onderzoeken hetgeen in Gods raad verborgen is, en beveelt het volk te blijven binnen de palen van Zijn geopenbaarde Woord, om dat te onderzoeken, te geloven en daarnaar te leven.

23-01-2022 Preek Ds Boers / uitleg 2 Petrus 3 versen 17 en 18

17 U dan, geliefden, nu u dit van tevoren weet, weest op uw hoede dat u niet, door de dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid;. Je bent gewaarschuwd. Je weet alles “van tevoren”. ‘Wees op je hoede’, waak over jezelf en over wat je in Christus bent geworden en hebt gekregen. Als je niet vaststaat, is het gevaar groot dat je wordt “meegesleept”“De zedelozen” dwalen omdat ze geen rekening houden met God en Zijn Woord. Laat je niet met hen in. Ga niet met je zorgen en nood naar hen toe. Ze zullen je alleen maar meeslepen in hun verdorven kijk op de dingen met als gevolg dat je je “eigen standvastigheid” kwijtraakt. Je zult met hen gaan zwalken en in het verderf eindigen, als je niet door Gods genade alsnog terugkeert naar Hem.

V18 18 maar groeit op in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot [de] dag van [de] eeuwigheid. <Amen.>Om daarvoor bewaard te blijven moet je geestelijk opgroeien. ‘Opgroeien’ betekent volwassen en sterk worden. Je moet opgroeien “in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus”. Het gaat erom dat je je steeds meer van de “genade” van de Heer Jezus bewust wordt, die steeds beter gaat begrijpen en er steeds meer in gaat leven. Denk er vaak aan dat Hij je Heer en Heiland is en hóe Hij dat geworden is. Lees daarvoor Gods Woord. Door het lezen in Gods Woord leer je Hem ook steeds beter kennen, want ook bij het opgroeien in “kennis” gaat het om Hem, “onze Heer en Heiland Jezus Christus”.

Hem komt alle heerlijkheid toe, “nu”, op aarde in je leven van lijden, en straks, in “[de] dag van [de] eeuwigheid”, dat is als de eeuwige volmaaktheid is aangebroken.

31-01-2022

Les 10.4 Geloofsleven

Presentatie Les 10.4

Verwerkingsvragen Les 10.4

Nadere uitleg van verwerkingsvragen Les 10.4 uit Kolossensen 3 : 12 – 17

Leswijzer Thema 11 De Mens

Les 11.1 Beelddrager

Les 11.1 Presentatie

Les 11.1 Verwerkingsvragen

06-02-2022 Ds.C.Budding notities voorbereidingspreek

06-02-2022 Ds.C.Budding voorbereidingspreek Mattheus 22 vers 14 uitleg

09-02-2022 Voorbereidingskring notities

14-02-2022

Les 11.2 Verbroken

Les 11.2 Presentatie

Les 11.2 Verwerkingsvragen

21-02-2022

Les 11.3 Relaties

Les 11.3 Presentatie

Les 11.3 Verwerkingsvragen

1e ND artikel “geef zonder te vragen”

2e ND artikel “veertig dagen tijd”

Les 11.4 Alleen

Les 11.4 Presentatie

Les 11.4 Verwerkingsvragen

21 03-2022

Presentatie: De voetstappen van onze Heere Jezus

Verwerkingsvragen: De voetstappen van onze Heere Jezus

Seizoen 2022/2023

Hoe je kunt geloven met hoofd, hart en ziel ND krant artikel 25 maart 2022

Het wereldleed is nooit ver weg bij de Mathaus Passion ND krant artikel 27 April 2022

Artikel over hoop of kleine stapjes ND artikel Essay

29-05-2022 – Preek Ds.Kleinbloesem – ook 1 Korinthe 2 vers 14, 15

Uitlegging 1e 1 Korinthe 2 vers 14 en 15

Uitlegging 2e 1 Korinthe 2 vers 14 en 15

Mannengebedsgroep 04-06-2022 Onderwerp Gebed en wel of niet verhoring

Jacobus 5:16 – 2 Korinthe 12:9

06-06-2022 – 2e Pinksterdag 10.00 uur / Thema: “Ben je echt vrij?”

24-06-2022 “Zes decennia heb ik gebeden, en de ellende lijkt alleen maar toegenomen – Artikel uit ND-krant