Huisbijbelkringen

De kerkenraad heeft een diepgaand beraad gehouden over de huidige vormgeving van het gemeenteleven.  Naast dankbaarheid over de liefde in de gemeente en de vele taken die van harte gedaan zijn, zijn er twee zaken naar voren gekomen die aandacht behoeven. Dit zijn:
Het met elkaar onderzoeken van de Schriften om Gods wil te ontdekken voor ons dagelijks leven. Het omzien van gemeenteleden naar elkaar. Bij dat omzien gaat het om elkaars geestelijk welzijn en om onderling hulpbetoon in praktische zaken.  Dit omzien naar elkaar is een belangrijke zaak, naast het pastoraat door predikant en ouderlingen. Om deze zaken te stimuleren zal gestart worden met huisbijbelkringen.  Vanaf het begin van het christendom heeft de gemeente zich gevormd door middel van kleine kringen waar samen Gods Woord onderzocht werd en er voor elkaar gezorgd werd.  We zouden dit kunnen duiden als de kerk als nieuwe familie. In het boek Handelingen wordt steeds gesproken als de kerk die bijeenkomt in het huis van … Na de Reformatie is de kerk zich meer en meer gaan organiseren als vereniging. Naast organisatorische voordelen heeft deze manier van kerkorganisatie ook nadelen. Een van de nadelen is het onderlinge omzien naar elkaar minder vanzelfsprekend wordt.  Het vormen van kringen in de gemeente wordt wereldwijd steeds meer toegepast in gemeenten. Juist in een tijd van individualisatie en techniek is er grote behoefte om elkaar in een huiselijke kring te ontmoeten.  De huiskring is ook een goede plaats om mensen van buiten de gemeente in te laten stromen in het gemeenteleven. Op deze manier kunnen we op een eenvoudige manier de opdracht op het Evangelie door te geven, handen en voeten geven.  In onze gemeente zullen de huiskringen als volgt worden vormgegeven.  Een groepje gemeenteleden en belangstellenden komt bij iemand samen onder leiding van 2 leden van de  kerkenraad. Er is eerst tijd om informeel met elkaar te spreken, daarna is er Bijbelstudie en er is gelegenheid om met elkaar te bidden voor persoonlijke noden en voor de noden in gemeente. 
Elke kring bepaald zelf op welk moment men in die week samen wil komen. De weken zijn zodanig gekozen dat er in die week weinig andere gemeente activiteiten zijn.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping